Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) vydává

  • Ing. Zdeněk Valeš
  • IČ: 08766738
  • se sídlem: Pospolitá 702/12, Ostrava, 70030
  • email: info@tistenekoleje.cz
  • telefon: 603 805 956
  • www: tistenekoleje.cz

dále jen („My” nebo „Prodávající”). Podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách www. tistenekoleje.cz .

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde.

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní E-shopu“).

 

0. TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ

0.1. 3D tištěné koleje nejsou zblízka tak hladké a pěkné jako originální (více v čl. 3.1.)

0.2. Nevystavujte koleje teplotám nad 40°C. Při kombinaci se zátěží by se mohly zdeformovat (více v čl. 3.3.).

0.3. Spojení kolejí jak mezi sebou tak s originálními je zaručeno. Připojení kostek pomocí nopů pouze v omezené míře (více v čl. 3.1.).

 

1.       ZÁKLADNÍ DEFINICE

1.1.         Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;

1.2.         Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení; 

1.3.         Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;

1.4.         DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;

1.5.         Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;

1.6.         Objednávka je Váš neodvolatelný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;

1.7.         Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;

1.8.         Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;

1.9.         Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu.

 

2.              Obecná ustanovení a poučení

2.1.         Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní E-shopu.

2.2.        Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli při objednání Zboží budeme tedy považovat za správné a pravdivé.

 

3.              POPIS ZBOŽÍ

Předmětem prodeje jsou koleje, výhybky a jiné prvky kompatibilní (viz dále) s kolejemi a kostkami stavebnice LEGO(R). V nabídce jsou pouze komponenty, které nejsou k dispozici z originální výroby. Neprodáváme tedy standardní rovinky, zatáčky a výhybky.

Veškeré Zboží je vyráběno 3D tiskem metodou FDM, která je řádově méně přesná než technologie vstřikování, kterou jsou vyráběny originální kostky a koleje. Na kolejích jsou patrné tiskové vrstvy, vodorovné plochy nejsou zcela hladké, na nopech pochopitelně chybí logo. Funkčností a odolností se však zcela vyrovnají těm originálním a z větší vzdálenosti jsou od nich vzhledem nerozeznatelné.

Z technologie výroby dále plynou některá omezení, které je potřeba vzít v úvahu. Definice záruky funkčnosti jsou následující:

3.1.     Geometrie

a)      Rozměry kolejí jsou takové, aby po nich mohly jezdit vozidla postavené ze standardních komponent pro vlaky ze stavebnice LEGO.

b)      Rozměry spojovacích prvků jsou takové, že koleje a výhybky lze spojovat mezi sebou stejným způsobem jako originální koleje a libovolně je kombinovat. U nových kusů může být pro spojení zapotřebí větší síla. Minimálně 75% dílů je před expedicí kontrolováno na funkčnost spojení .

c)      Nopy (study, čudlíky) mají obecně pouze estetický účel. Rozměry nopů jsou takové, aby na ně bylo možno nasadit kostku nebo destičku rozměrů 2x2 nopy, a tato na nich bude držet srovnatelnou silou jako na originálních kostkách. Pro větší nebo menší kostky nebo destičky toto nelze zaručit.

d)     Spodní plocha kolejí je plochá a plná, nelze je tedy nasadit na originální kostky nebo spojovat zespodu. Vzhled spodní plochy může být proměnlivý mezi jednotlivými kusy nebo i v rámci jednoho kusu. Může být hladký nebo na něm mohou být patrné tiskové linie. Může obsahovat vynechané linie, malé nerovnosti (do výšky 0,5mm) nebo jiné tiskové vady (vměstky jiných barev z předchozích tisků). Tyto vady nemají žádný vliv na vzhled horních ploch nebo na funkci dílu. Vzhled spodní plochy není uznatelným důvodem k reklamaci. 
Spodní plochou se rozumí plocha, na které díl leží během tisku. U finálního výrobku může být spodní plocha viditelná (nárazníky, příhradový most.

3.2.     Barva

a)       Barva tištěných kolejí se mírně liší od originálních. Stejný odstín tiskového materiálu nelze rozumně zajistit, a i originální koleje časem mění odstín v důsledku působení UV záření.

b)       Mohou se vyskytovat barevné rozdíly i mezi tištěnými díly, protože v rámci jedné dodávky mohou pocházet z různých výrobních dávek materiálu.

  

3.3.     Materiál

Koleje jsou vytištěny z materiálu PLA (kyselina polymléčná – polylactic acid), který je pevný a tuhý. Jeho slabinou je ale citlivost na vysoké teploty (nad 40°C) a dlouhodobé zatížení. Koleje jsou určeny k použití:

·         ve vnitřních prostorách

·         při pokojové teplotě

·         na pevném a rovném povrchu 

Pro zachování funkčnosti je třeba se vyvarovat:

·         Intenzivního působení slunečního záření na samotné koleje nebo jejich úložiště (přímé i přes okno)

·         Skladování kolejí v blízkosti radiátorů nebo jiných zdrojů tepla

·         Skladování kolejí v prostorách s teplotou nad 40°C

·         Ponechání v autě na slunci

·         Skladování ve velkém množství a neuspořádaným způsobem (výška vrstvy nad 25cm, zátěž vlastní váhou)

·         Skladování pod zátěží (krabice na sobě ležící přímo na kolejích)

·         Pokládání na nerovný povrch spojené s dlouhodobou zátěží 

Nedodržení těchto pokynů může mít za následek deformaci kolejí. Na výrobky poškozené působením tepla nebo dlouhodobé zátěže se nevztahuje záruka. Záruka se rovněž nevztahuje na výrobky poškozené pádem nebo nesprávným používáním.

 

4.              UZAVŘENÍ SMLOUVY

4.2.         Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu,

4.3.         K uzavření Smlouvy je třeba, abyste na E-shopu vytvořili návrh Objednávky, který obsahuje:

a)       Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Do košíku“);

b)     Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby, Celkové ceně a požadovaném způsobu doručení Zboží. Ceny jsou uvedeny automaticky podle zvoleného způsobu platby a doručení Zboží.

c)       Své identifikační a kontaktní údaje, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu;

 

4.4.         V průběhu tvorby návrhu Objednávky může až do doby jejího vytvoření údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Odeslat objednávku“ Objednávku vytvoříte. Před stiskem tlačítka jste povinni se seznámit s těmito Podmínkami a s Podmínkami ochrany osobních údajů. Po stisku tlačítka „Odeslat objednávku“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám a bude vytvořena objednávka zavazující k platbě.

4.5.         Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky. Potvrzením Objednávky z naší strany dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

4.6.         Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik je skladem. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte.

 

4.7.         V případě, že v rámci E-shopu nebo v návrhu Objednávky bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. V případě, že Naši nabídku nepotvrdíte ani ve lhůtě 3 dnů od jejího odeslání, jsme oprávněni od uzavřené Smlouvy odstoupit. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

4.8.         V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.

4.9.         V případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.

 

5.              Uživatelský účet

5.1.         Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu.

5.2.         Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.

5.3.       Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.

5.4.         Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.

5.5.         Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, když jej více, než 3 roky nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.

5.6.         Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

5.7.     Na základě zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Vám můžeme jako našemu zákazníkovi zasílat marketingová sdělení týkající se našich služeb či informací o naší společnosti. Součástí toho mohou být i emailové dotazníky spokojenosti s nákupem u nás, k jejich rozesílce využíváme službu Hodnocení Zboží.cz, které předáme Váš email a informace o konkrétním nákupu. Proti zasílání emailových dotazníků prostřednictvím služby Zboží.cz můžete kdykoliv vyjádřit námitku, buď přímo v nákupním košíku nebo kliknutím na odkaz v doručeném emailu s dotazníkem.

 

6.              CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

6.1.          Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.

6.2.         Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:

a)       Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do 7 dnů od uzavření Smlouvy.

b)       Dobírkou. V takovém případě dojde k platbě při doručení Zboží oproti předání Zboží. V případě platby dobírkou je Celková cena splatná při převzetí Zboží.

c)       Hotově při osobním odběru. Hotově lze hradit Zboží v případě převzetí na adrese Prodáváajícího. V případě platby hotově při osobním odběru je Celková cena splatná při převzetí Zboží.

6.3.         Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu. Faktura bude též fyzicky přiložena ke Zboží a dostupná v Uživatelském účtu.

 

6.4.         Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.

 

7.              DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI          

7.1.         Zboží Vám bude doručeno způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících možností:

a)       Osobní odběr na výdejních místech společnosti Zásilkovna;

b)       Doručení na adresu uvedenou v Objednávce prostřednictvím dopravní společnosti Zásilkovna HD (Home Delivery)

c)       Osobní odběr na adrese Prodávajícího po předchozí domluvě;

7.2.         Zboží je možné doručit v rámci Evropské Unie.

7.3.       Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Standardní doba doručení je 3 pracovní dny od přijetí platby. Jsou-li Prodávajícímu v době přijetí objednávky známy důvody, proč by doručení mělo trvat déle, bude Vám předpokládaná doba doručení Zboží sdělena v potvrzení Objednávky.

7.4.    Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít.

7.5. V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. 7.4 Podmínek, nemá to za následek porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy. Pokud se rozhodneme tohoto práva využít, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

7.6   Nebezpeční škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zboží nepřevezmete, s výjimkou případů dle čl. 7.4 Podmínek, na Vás nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.

7.7.  V případě, že nebudeme schopni Vám Zboží dodat ani do 30 dnů od uplynutí doby doručení Zboží uvedené v potvrzení Objednávky, a to z jakéhokoli důvodu, jsme My i Vy oprávněni od Smlouvy odstoupit.

 

8.              PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ a reklamace

8.1.         Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 7.6 Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že:

a)       má vlastnosti, které jsou uvedeny v čl. 3.1, pak takové, které jsme u popisu Zboží uvedli, případně takové, které lze s ohledem na povahu Zboží očekávat;

b)       je vhodné pro účely, které jsme uvedli nebo pro účely, které jsou pro Zboží tohoto typu obvyklé;

c)       je v odpovídajícím množství

8.2.         Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). 

8.3.         V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 8.1, můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na Naši adresu uvedenou u Našich identifikačních údajů. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 1 Podmínek. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně, s výjimkou případů dle čl. 8.4, bez Našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění. V případě, že si nezvolíte řešení vady, máte práva uvedená v čl. 8.5 i v situacích, kdy vadné plnění bylo podstatným porušením Smlouvy.

 

8.4.         Při oprávněné reklamaci, máte následující práva:

a)       na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží;

b)       na odstranění vady opravou Zboží;

c)       na přiměřenou slevu z Ceny;

d)       na odstoupení od Smlouvy..

8.5.         V případě reklamace nemůžete odstoupit od Smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůžete vrátit Zboží ve stavu, v jakém jste ho obdrželi.

8.6.         Do 3 dnů od obdržení reklamace Vám na e-mailovou adresu potvrdíme, že jsme reklamaci obdrželi, kdy jsme ji obdrželi, a předpokládanou dobu trvání vyřízení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího obdržení. Lhůta může být po naší vzájemné dohodě prodloužena. Pokud lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy. 

8.7.         O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení hradíme My, a máme právo rozhodnout o způsobu vrácení.

8.8.         V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.

 

8.9.      Reklamaci nelze uplatnit v případech:

a)       Zboží, které je prodávané za nižší Cenu, na vadu, pro kterou byla nižší Cena ujednána;

b)       opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním;

c)       prokazatelného porušení pokynů uvedených v čl. 3.3.

9.              odstoupení od smlouvy

9.1.         K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku.

9.2.         V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení Zboží. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naši adresu uvedenou u Našich identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 2 Podmínek. 

9.3.         V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Nám Zboží vrátíte či než prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám. Zboží Nám prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.

9.6.         V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 9.2 Podmínek jste povinní Nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli.

10.           Řešení sporů se spotřebiteli

10.1.      Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

10.2.      Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy uvedené u Našich identifikačních údajů. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.

10.3.      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

 

10.4.      Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

11.           Závěrečná ustanovení

11.1.      Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řádit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.

11.2.      Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.

11.3.      Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody.  

11.4.      V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.

11.5.      Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit. 

11.6.      Tyto Podmínky nabývají účinnosti 1. 5. 2022


 

Příloha č. 1 - Formulář pro reklamaci

Adresát:

Ing. Zdeněk Valeš

Pospolitá 702/12

700 30, Ostrava

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Číslo objednávky:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace, případně uvedení čísla bankovního účtu pro poskytnutí slevy:

 


 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem včetně data a způsobu vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis:

Příloha č. 2 - Formulář pro odstoupení od Smlouvy

Adresát:

Ing. Zdeněk Valeš

Pospolitá 702/12

700 30, Ostrava 

 

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Číslo objednávky:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:

Podpis: